หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Run at StartUp [ VB6 ]


Private Sub Command1_Click()
Dim Startup_key As String
    Startup_key = "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"
    Dim Reg As Object
    Set Reg = CreateObject("wscript.shell")
    Reg.RegWrite Startup_key & App.EXEName, App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"

ให้โปรแกรมเปิดตอน Startup โดยการฝังตัวเองลงในจุด Startup ของ Registry

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น