หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Transparent From [ VB6 ]


ใส่ใน Form ครับ …

Private Sub Form_Load()
ActiveTransparency Me, True, False, 200, &H0&
'ActiveTransparency [ชื่อ Form], True, False, [ค่าความโปร่งใส 1 - 255], [สีที่ต้องการให้ทลุ]
End Sub

ใส่ใน Module ครับ …

Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bDefaut As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long

Private Const GWL_EXSTYLE As Long = (-20)
Private Const LWA_COLORKEY As Long = &H1
Private Const LWA_Defaut As Long = &H2
Private Const WS_EX_LAYERED As Long = &H80000

Public Function Transparency(ByVal hwnd As Long, Optional ByVal Col As Long = vbBlack, _
Optional ByVal PcTransp As Byte = 255, Optional ByVal TrMode As Boolean = True) As Boolean

Dim DisplayStyle As Long
On Error Resume Next
VoirStyle = GetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE)
If DisplayStyle <> (DisplayStyle Or WS_EX_LAYERED) Then
DisplayStyle = (DisplayStyle Or WS_EX_LAYERED)
Call SetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE, DisplayStyle)
End If
Transparency = (SetLayeredWindowAttributes(hwnd, Col, PcTransp, IIf(TrMode, LWA_COLORKEY Or LWA_Defaut, LWA_COLORKEY)) <> 0)

If Not Err.Number = 0 Then Err.Clear

End Function

Public Sub ActiveTransparency(M As Form, d As Boolean, F As Boolean, _
T_Transparency As Integer, Optional Color As Long)
Dim B As Boolean
If d And F Then
B = Transparency(M.hwnd, Color, T_Transparency, False)
ElseIf d Then
B = Transparency(M.hwnd, 0, T_Transparency, True)
Else
B = Transparency(M.hwnd, , 255, True)
End If
End Sub

เท่านี้ Code HTML จาก URL ที่ใส่ใน Text2 ก็จะมาอยู่ใน Text1 แล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น