หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Minimize To Tray [ VB6 ]


ใ่ส่ไว้ที่ Form นะครับ …

Dim nid As NOTIFYICONDATA
Sub minimize_to_tray()
Me.Hide
nid.cbSize = Len(nid)
nid.hwnd = Me.hwnd
nid.uId = vbNull
nid.uFlags = NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_MESSAGE
nid.uCallBackMessage = WM_MOUSEMOVE
nid.hIcon = Me.Icon
nid.szTip = "blablabla text u want to show when mouse over tray iicon" & vbNullChar
Shell_NotifyIcon NIM_ADD, nid
End Sub
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
Dim msg As Long
Dim sFilter As String
msg = x / Screen.TwipsPerPixelX
Select Case msg
Case WM_LBUTTONDOWN
Me.Show
Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, nid
Case WM_LBUTTONUP
Case WM_LBUTTONDBLCLK
Case WM_RBUTTONDOWN
Case WM_RBUTTONUP
Me.Show
Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, nid
Case WM_RBUTTONDBLCLK
End Select

End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, nid
End Sub

Private Sub form_resize()
   If (Me.WindowState = vbMinimized) Then
   minimize_to_tray
      Me.Visible = False
   End If
End Sub

ใส่ที่ Module ครับ ...


Public Type NOTIFYICONDATA
cbSize As Long
hwnd As Long
uId As Long
uFlags As Long
uCallBackMessage As Long
hIcon As Long
szTip As String * 64
End Type
Public Const NIM_ADD = &H0
Public Const NIM_MODIFY = &H1
Public Const NIM_DELETE = &H2
Public Const WM_MOUSEMOVE = &H200
Public Const NIF_MESSAGE = &H1
Public Const NIF_ICON = &H2
Public Const NIF_TIP = &H4
Public Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203
Public Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
Public Const WM_LBUTTONUP = &H202
Public Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206
Public Const WM_RBUTTONDOWN = &H204
Public Const WM_RBUTTONUP = &H205

Public Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, pnid As NOTIFYICONDATA) As Boolean

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น