หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Check Internet Connection [ VB6 ]


Private Declare Function InternetGetConnectedState Lib "wininet" (ByRef dwflags As Long, _
 ByVal dwReserved As Long) As Long
Private Const CONNECT_LAN As Long = &H2
 Private Const CONNECT_MODEM As Long = &H1
 Private Const CONNECT_PROXY As Long = &H4
 Private Const CONNECT_OFFLINE As Long = &H20
 Private Const CONNECT_CONFIGURED As Long = &H40

Public Function IsWebConnected(Optional ByRef ConnType As String) As Boolean
   Dim dwflags As Long
   Dim WebTest As Boolean
   ConnType = ""
   WebTest = InternetGetConnectedState(dwflags, 0&)
   Select Case WebTest
     Case dwflags And CONNECT_LAN: ConnType = "LAN"
     Case dwflags And CONNECT_MODEM: ConnType = "Modem"
     Case dwflags And CONNECT_PROXY: ConnType = "Proxy"
     Case dwflags And CONNECT_OFFLINE: ConnType = "Offline"
     Case dwflags And CONNECT_CONFIGURED: ConnType = "Configured"
     Case dwflags And CONNECT_RAS: ConnType = "Remote"
   End Select
   IsWebConnected = WebTest
 End Function
 Private Sub Command1_Click()
   Dim msg As String
   If IsWebConnected(msg) Then
     msg = "You are connected to the Internet via : " & msg
   Else
     msg = "You are not connected to the Internet."
   End If
   
   MsgBox msg, vbOKOnly, "Internet Connection Status"
 End Sub

สร้าง Command มา 1 อันครับ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น