หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

List Mouse Movement [ VB6 ]


Option Explicit

Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
    (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
    ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long

Const LB_ITEMFROMPOINT = &H1A9

Function MAKELPARAM(ByVal X As Integer, ByVal Y As Integer) As Long
  MAKELPARAM = CInt(Y) * (2 ^ 16) Or CInt(X)
End Function

Private Sub List1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  Dim CoordX As Long, CoordY As Long, Coord As Long, FPoint As Long
  Dim txt As String
  
  CoordX = X \ Screen.TwipsPerPixelX
  CoordY = Y \ Screen.TwipsPerPixelY
  Coord = MAKELPARAM(CInt(CoordX), CInt(CoordY))
  FPoint = SendMessage(List1.hWnd, LB_ITEMFROMPOINT, 0, ByVal Coord)
  
  If FPoint <= List1.ListCount - 1 Then
    txt = List1.List(FPoint)
    Select Case txt
      Case List1.List(0)
     Text1.Text = "ICheer_No0M"
      Case List1.List(1)
     Text1.Text = "bla bla bla bla" 
      Case List1.List(2)
     Text1.Text = "bla bla bla bla"

    End Select
    
  End If
    
End Sub

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น