หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Basic IRC Bot with Perl


use IO::Socket;
$irc='irc.example.net';
$nick='ตั้งชื่อบอท';
$owner='ชื่อคนใช้บอท';
$channel='#channel';
########################################################################
system('cls');
print "\n [+] Connection To $irc Please Wait ...\n\n";
########################################################################
$connect=IO::Socket::INET->new(PeerAddr=>$irc,
PeerPort=>'6667',
Proto=>'tcp',
Timeout=>60) or die "[!] Couldnt Connect To $irc\n\n";
#########################################################################
print $connect "USER xxx xxx xxx xxx\r\n";
print $connect "NICK ".$nick."\r\n";
print $connect "JOIN ".$channel."\r\n";
######################-  Loop Connection -##############################
while ($svrmsg=<$connect>) {
 if ($svrmsg=~m/^\:(.+?)\s+433/i) {
  die "NickName in use";
 }
 print $svrmsg;
 if ($svrmsg=~m/^PING (.*?)$/gi) {
  print $connect "PONG ".$1."\r\n";
  print "PONG ".$1."\r\n";
 }
########################################################################
 if ($svrmsg=~/Where you from ?/) {
  if ($svrmsg=~/^\:$owner\!/) {
 
   print $connect "PRIVMSG ",$channel," :I'm Form Thailand\r\n";
  
  }
 }
} 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น