หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

YouTube VDO Downloader [ Perl ]#!/usr/bin/perl
# YOU MUST INSTALL "WWW::YouTube::Download" FIRST

# HOW TO INSTALL "WWW::YouTube::Download"
# [win32] (active perl)
# start>run
# ppm install WWW::YouTube::Download

# [NIX]
# sudo cpan
# install WWW::YouTube::Download

use HTTP::Cookies;
use LWP::UserAgent;
use WWW::YouTube::Download;

my $client = WWW::YouTube::Download->new;
my $cookie_jar = HTTP::Cookies->new(autosave =>1, hide_cookie2=>1);
my $browser = LWP::UserAgent->new(
  agent=>'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)',
  timeout=>8,
  max_redirect=>0,
  cookie_jar=>$cookie_jar
);
my $video_id = $ARGV[0];
if(!$video_id){
  print "[+] Input Youtube Link : ";
  chomp($video_id=<stdin>);
}
$video_id =~s/.*youtu((\.be\/)|(be\.com\/watch\?v=))([^\&\s]+).*/$4/;
my $suffix = $client->get_suffix($video_id);
my $you_down = $browser->get("http://tinyurl.com/api-create.php?url=".$client->get_video_url($video_id))->content;
print "[+] VDO_ID $video_id\n";
print "[+] ($suffix) $you_down\n";
<stdin>;

เข้า cmd แล้วพิมพ์ ppm install WWW::YouTube::Download จากนั้น Enter

แล้วรอจน Done นะครับ

วิธีใช้

youtube.pl youtu.be/lkjbnjJlFDk
youtube.pl 8YWQH29igJw
youtube.pl http://www.youtube.com/watch?v=lkjbnjJlFDk
youtube.pl youtube.com/watch?v=lkjbnjJlFDk
youtube.pl youtu.be/lkjbnjJlFDk

จากนั้นเอา http://tinyurl.com/455m9vy (ผลลัพธ์ที่ได้มา) ที่ได้ไปวางที่ Browser กด Enter ครับ

Script By windows98SE

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น