หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

FTP Directory Upload [ Perl ]


use File::Basename;
use Net::FTP;
my $directory = $ARGV[0];
my @parts = split(/\\/, $directory);
my $length = $parts;
my $dateDir = $parts[$length-1];
$ftp = Net::FTP->new("ftp.host.com", Debug => 1) # ใส่ ftp host 
  or die "Cannot connect to hostname: $@";
$ftp->login("username", "password") # ใส่ username,password login เข้า ftp
  or die "Cannot login ", $ftp->message;
$ftp->cwd("/images") # ใส่ path ที่ต้องการอัพไฟล์เข้าไป
  or die "Cannot change working directory ", $ftp->message;
$ftp->mkdir($dateDir);
$ftp->cwd($dateDir);
$ftp->binary();
opendir(DIR, "$directory");
my @files = readdir(DIR);
foreach my $file (@files)
  {
  if (not -d $file)
    {
    $file = lc($file);
    $ftp->put("$directory\\$file");
    }
  }
$ftp->quit();

How to use : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop>ftpup.pl C:\test\

จากนั้นรอซักพักโฟลเดอร์ test ก็จะถูกอัพไปไว้ที่เว็บ ftp ที่เราเซ็ตค่าไว้แล้วครับ ...

Thank : http://www.reviewmylife.co.uk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น