หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Response Code Checking [ Perl ]


use LWP::UserAgent;

print "[+] Basic Response Code Checking\n";
print "[+] Input URL : ";
chomp($url=<stdin>);
unless ($url=~/^http:\/\//) {$url='http://'.$url;}
$ua = LWP::UserAgent->new(agent => 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1)');
$res = $ua->get($url);
if($res->status_line =~ /200/)
{
$status=$res->status_line;
print "\n[+] $url : $status";
}
else
{
$status=$res->status_line;
print "\n[-] $url : $status";
}
<stdin>;

อันนี้ลองเขียนเองมั่วๆดูน่ะครับ ^^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น