หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ReplaceText Function [ VB6 ]


Public Function ReplaceText(ByVal txt As String, ByVal from_str As String, ByVal to_str As String) As String
Dim result As String
Dim from_len As Integer
Dim pos As Integer
  from_len = Len(from_str)
  Do While Len(txt) > 0
    pos = InStr(txt, from_str)
    If pos = 0 Then
      result = result & txt
      txt = ""
    Else
      result = result & Left$(txt, pos - 1) & to_str
      txt = Mid$(txt, pos + from_len)
    End If
  Loop
  ReplaceText = result
End Function
Use : Replace(text1.text,"a","b")

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น