หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

MidText Function [ VB6 ]


Private Function MidText(ByVal strText As String, ByVal Find1 As String, ByVal Find2 As String, Optional ByVal lStart As Long = 1, Optional ByVal Compare As VbCompareMethod = vbBinaryCompare) As String
  Dim lRet As Long, sRet As String
  lRet = InStr(lStart, strText, Find1, Compare)
   If lRet Then
   sRet = Mid$(strText, lRet + Len(Find1))
   lRet = InStr(1, sRet, Find2, Compare)
   If lRet Then
   MidText = Left$(sRet, lRet - 1)
   End If
   End If
  End Function

Use : MidText(text1.text,"a","b")

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น