หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Char To Hex Function [ VB6 ]


Function Chr2Hex(ByVal strChr As String) As String
Dim i As Integer
For i = 46 To 122 Step 1
    If Chr(i) = strChr Then
        Chr2Hex = Hex(i)
        Exit Function
    End If
Next
End Function
Function Chr2HexAd(ByVal strChr As String) As String
Dim i As Integer, strA As String
strA = ""
For i = 1 To Len(strChr) Step 1
    If Len(strA) = 0 Then
        strA = Chr2Hex(Mid(strChr, i, 1))
    Else
        strA = strA & Chr2Hex(Mid(strChr, i, 1))
    End If
Next
Chr2HexAd = strA
End Function

Use : Chr2HexAd(text1.text)

Thank DreamClown

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น