หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Search String in Files on Directory and Subdirectory [ Perl ]
use File::Find;

print "\n\n\t### Search String in Files on Directory and Subdirectory By ICheer_No0M ###\n\n";
print 'Path File : ';
chomp($path=<stdin>);
print 'Search Keyword : ';
chomp($string=<stdin>);
$keyword = AddSlashes($string);
find(\&file_names, $path);
sub file_names {
 if($_ =~ /\.php$/){
 $file = $File::Find::name;
 open (MYFILE, $file);
 $line = 1;
  while (<MYFILE>) {
  $content .= $_;
  if($content=~/$keyword/){
   print "\nFound : $string\n";
  print "On Line : $line\n";
  print "On File : $file\n";
  }
 $line += 1;
 $content = "";
 }
 close (MYFILE);
 }
}
print "\n\n\t### Finding $string on $path Complete... ###\n\n";

sub AddSlashes {
  $text = $_[0];
  $text =~ s/\\/\\\\/g;
  $text =~ s/\$/\\\$/g;
  $text =~ s/\'/\\'/g;
  $text =~ s/\"/\\\"/g;
  $text =~ s/\[/\\[/g;
  $text =~ s/\]/\\\]/g;
  $text =~ s/\(/\\(/g;
  $text =~ s/\)/\\\)/g;
  $text =~ s/\\0/\\\\0/g;
  return $text;
}

เจอบักก็แก้เอานะครับ ตอนแรกจะไม่ปล่อย เขียนลวกๆ เอาไว้ใช้เอง เก๋ๆ เลียนแบบ grep #กะไว้ใช้ใน windows ด้วย
$ find /var/www/exploit -name "*.php" -exec grep -l "base64" {} \;

2 ความคิดเห็น:

 1. $ find /var/www/exploit -name "*.php" -exec grep -l "base64" {} \;
  เปลี่ยนเป็น
  $grep -r "base64" *.php
  น่าจะสวยงามกว่าน่ะครัช ฮี่ๆ :D

  อ่อ หนุ่มเปลี่ยนลิ้ง ใน "ญาติมิตรสนิทกัน ^^" ของ s4m3l0 เป็น s4m3l0.exteen.com ด้วยครับ เผอิญย้ายบ้านแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. $grep -r "base64" *.php
   เป้น
   $grep -r "base64" *
   รีบไปหน่อย = ="

   ลบ