หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

Sleep & Wait Function [ VB6 ]


Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32.dll" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Use : Sleep 5000
________________________________________________

Public Function Wait(WaitTime)
  Dim StartTime As Double
  StartTime = Timer
  Do While Timer < StartTime + WaitTime
    If Timer > 86395 Or Timer = 0 Then Exit Do
    DoEvents
    Loop
End Function

Use : wait 5
โค้ด Function นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ เหมือนเป็นการหน่วงเวลาในตัวอย่าง 5000 คือ 5 วินาที ใช้ได้ทั้ง 2 แบบนะครับ

ขอบคุณพี่ Jae สำหรับ Function Wait : )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น