หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

Ascii To Hex Function [ VB6 ]


Private Function StringHex(EvalString As String) As String
Dim intStrLen As Integer
Dim intLoop As Integer
Dim strHex As String
EvalString = Trim(EvalString)
intStrLen = Len(EvalString)
For intLoop = 1 To intStrLen
strHex = strHex & Hex(Asc(Mid(EvalString, intLoop, 1)))
Next
StringHex = strHex
End Function

_______________________________________________________________

Private Sub Command1_Click()
Text2.Text = "0x" & StringHex(Text1.Text)
End Sub

สร้าง Text1 & Text2 & Command1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น