หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

SECCON CTF 2014: Get the key.txt (Forensics) Write-up


Description:
forensic100.zip
Solution: 
         Download forensic100.zip and check file type first, It return Linux rev 1.0 ext2 filesystem data, and I find some command to mount this image and I try mount command # mount -t ext2 -o ro,loop forensic100 ./mnt, Go into mnt folder and check file type of  file 1, Result is 1: gzip compressed data, was "key.txt", key.txt!, Next step uncompress it with zcat command and I found a flag.


root@ubuntu:/home# file forensic100 
forensic100: Linux rev 1.0 ext2 filesystem data, UUID=0b92a753-7ec9-4b20-8c0b-79c1fa140869
root@ubuntu:/home# mount -t ext2 -o ro,loop forensic100 ./mnt
root@ubuntu:/home# cd /mnt
root@ubuntu:/home/mnt# ls
1  114 13  145 160 176 191 206 221 237 32 48 63 79 94
10  115 130 146 161 177 192 207 222 238 33 49 64 8  95
100 116 131 147 162 178 193 208 223 239 34 5  65 80 96
101 117 132 148 163 179 194 209 224 24  35 50 66 81 97
102 118 133 149 164 18  195 21  225 240 36 51 67 82 98
103 119 134 15  165 180 196 210 226 241 37 52 68 83 99
104 12  135 150 166 181 197 211 227 242 38 53 69 84 lost+found
105 120 136 151 167 182 198 212 228 243 39 54 7  85
106 121 137 152 168 183 199 213 229 244 4  55 70 86
107 122 138 153 169 184 2  214 23  25  40 56 71 87
108 123 139 154 17  185 20  215 230 26  41 57 72 88
109 124 14  155 170 186 200 216 231 27  42 58 73 89
11  125 140 156 171 187 201 217 232 28  43 59 74 9
110 126 141 157 172 188 202 218 233 29  44 6  75 90
111 127 142 158 173 189 203 219 234 3  45 60 76 91
112 128 143 159 174 19  204 22  235 30  46 61 77 92
113 129 144 16  175 190 205 220 236 31  47 62 78 93
root@ubuntu:/home/mnt# file 1
1: gzip compressed data, was "key.txt", from Unix, last modified: Wed Oct 1 13:00:52 2014
root@ubuntu:/home/mnt# zcat 1
SECCON{@]NL7n+-s75FrET]vU=7Z}
root@ubuntu:/home/mnt# 

Flag: SECCON{@]NL7n+-s75FrET]vU=7Z}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น