หน้าเว็บ

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

List IP Domain to Text File [ Perl ]


เขียนเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเอามาปล่อยแจกดีกว่า อิอิกำuse LWP::UserAgent;

print "\n\n\t\tList Domain IP to TxT From Stephack.Com... By ICheer_No0M\n\n";
print "\tIP Domain : ";
chomp($ip=<stdin>);
my $folder=$ip;
system("mkdir $folder");
print "\n[!] Starting...\n\n";
if($ip=~m/(.+?)\.(.+?)\.(.+?)\.(.+?)$/ig){$one=$1;$two=$2;$three=$3;$rang=$4;
for($rang=$4;$rang<=255;$rang++){
 $ip=$one.'.'.$two.'.'.$three.'.'.$rang;
 $ua = LWP::UserAgent->new();
 $get=$ua->get('http://stephack.com/re_ip/'.$ip)->content;
 if ($get=~/<\/script><\/head><body>([^~]*)<br \/><br \/><\/body><\/html>/) {
  $content=$1;
  $content=~s/\n//ig;
  if($get!~/0 site/i){if($get=~/: (.+?) site/){$count=$1;}
  @content=split(/<br \/>/,$content);
  foreach (@content) { 
   open (MYFILE, ">> ".$folder.'/'."$ip--$count.txt");
   print MYFILE "\n".$_."\n";
   close (MYFILE); 
  }
  print '[+] '.$ip." => Save Success.\n";
  }else{
  print '[-] '.$ip." => 0 Site.\n";
  }
 }
 }
 print "\n[!] Complete...\n\n";
}

จะเซฟอยู่ใน Folder IP ที่เราใส่ไปนะครับ Folder IP จะอยู่ข้างๆไฟล์ Perl รูปแบบการเซฟจะเป็น

 ip--จำนวนโดเมน นะครับเช่น 122.155.12.238--3.txt IP ที่เจอโดเมนจะเซฟ ที่ไม่เจอจะผ่านไปครับ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น