หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Sub Check IP + Split Path [ Perl ]


use LWP::UserAgent;

$ua=LWP::UserAgent->new();
$shell='http://another.com/path/file.php';
print ipvictim($shell);

sub ipvictim{
   $myURL=$_[0];
   @splitURL = split(/\//, $myURL);
   $url=@splitURL[2];
   $request = $ua->post('http://www.selfseo.com/find_ip_address_of_a_website.php',["url"=>$url,"submit"=>"submit"])->content;
   $request=~s/\r|\n//ig;
   $request=~s/\s+/ /ig;
   $request=~s/\>\s+\</\>\</ig;
   if($request=~/The IP address of $url is <b>(.*?)\<\/b>/){
     $victimip=$1;
     return ($victimip);
   }
   
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น