หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Simple MD5 Brute Force from Dic.txt V.เกรียนๆ [ Perl ]


use Digest::MD5 qw(md5_hex);

$md5=$ARGV[0];
print "\n\t Simple MD5 Brute Force from Dic.txt By ICheer_No0M\n\n";
print '[+] Beginning Brute MD5 : '.$md5."\n\n";
open (MYFILE,'dic.txt');
while (<MYFILE>){
 chomp;
 $md5list=md5_hex($_);
 if($md5list eq $md5){
   print '[+] Found : '.$_."\n\n";
   print '[+] Brute MD5 Finish...'; 
   exit;
  }
 }
close (MYFILE);

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น