หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

MySQL Hash Online Crack [ Perl Script ]


use LWP::UserAgent;
use HTTP::Request::Common;

print "Input MySQL Hash : ";
chomp($hash=<stdin>);
$url = "http://hashcrack.com/index.php";
$ua = LWP::UserAgent->new();
$ua->agent("Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4");
$request = $ua->post($url,["hash"=>$hash,"Submit"=>"Submit","auth"=>'8272hgt']);

if ($request->content =~ /<span class=hervorheb2>(.*?)\<\/span>/){
print "MySQL Hash Found : $1\n";
}else {
print "MySQL Hash Not Found!\n";
}

เพิ่งลองเขียนแบบ post ครั้งแรก เดี๋ยวเอาลง irc bot ด้วยเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น