หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Upload File Script [ PHP ]


<form name="form" enctype="multipart/form-data" method="post"><input type="file" name="upload">
<input type="submit" name="up" value="Upload Now..."></form><?
if(isset($_FILES["upload"]["name"]))
{
$path = realpath(".")."/". basename( $_FILES["upload"]["name"]);
if(move_uploaded_file($_FILES["upload"]["tmp_name"], $path)) 
print "Done!";
}
?>

Thank : DreamClown

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น