หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Disable Maximize [ VB6 ]


Option Explicit
Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
Private Const GWL_STYLE = (-16)
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias _
"SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias _
"GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long) As Long

ใส่ที่ Form

Dim lngStyle As Long
lngStyle = GetWindowLong(Me.hwnd, GWL_STYLE)
lngStyle = lngStyle And Not (WS_MAXIMIZEBOX)
lngStyle = SetWindowLong(Me.hwnd, GWL_STYLE, lngStyle)


Ref: http://forum.cheatengine.org/viewtopic.php?p=2018703

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น